Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/E-Undi PMKK v2.png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png

UPACARA PENGIBARAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-76 BAGI TAHUN 2022

Upacara penerimaan dan penyerahan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam berukuran 3.7mx7.5m  telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Tetamu Kehormat Majlis, yang mana seterusnya diikuti dengan penaikan dan pengibaran bendera. Majlis juga diteruskan dengan penyerahan Bendera Negara  Brunei Darussalam berukuran 2.5mx1.2m dan Poster-Poster Sempena Sambutan  Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-76 bagi Tahun 2022 kepada Pegawai Daerah Brunei dan Muara dan Pemangku Pegawai-Pegawai Daerah Belait, Tutong dan Temburong.

INFODEPT10-009 (1).jpg

MESYUARAT KEDUA JAWATANKUASA KEBANGSAAN SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-76 BAGI TAHUN 2022

Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-76 Bagi Tahun 2022 telah diadakan pada hari Rabu, 29 haribulan Zulkaedah 1443 bersamaan dengan 29 haribulan Jun 2022 bertempat di Bilik Mesyuarat West Wing, Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.

05.JPG

FASA PERALIHAN BAGI MENAIK TARAF SISTEM BARU KAD PENGENALAN.

​Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) dengan ini memaklumkan bahawa pada masa ini Sistem Pendaftaran Kad Pengenalan yang lama adalah dalam fasa peralihan untuk di naik taraf kepada sistem baru yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. 

ApplicationFrameHost_WmIeOVZKYI.png

  
  
Borang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN.pdfBorang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN
Borang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN.pdfBorang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg