Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Visi Misi.png/Slider_images/Hari Terbuka.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png/Slider_images/01.png/Slider_images/04.png

HARI TERBUKA KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA

HARI TERBUKA KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA akan diadakan pada pada:-

Tarikh: Hari Sabtu dan Ahad, 18 dan 19 Januari 2020

Masa: 10.00 pagi hingga 8.00 malam

Tempat: The Mall, Gadong

Hari Terbuka (1).png

DAFTAR LESEN ANJING

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan bahawa para pemilik anjing peliharaan atau yang baharu memiliki anjing supaya mendaftarkan anjing mereka sebelum 1 Februari 2020.


PENUBUHAN TABUNG AMAL MANGSA KEBAKARAN KAMPONG PENGIRAN BENDAHARA LAMA

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan penubuhan satu tabung yang dikenali sebagai Tabung Amal Mangsa Kebakaran Kampong Pengiran Bendahara Lama untuk mengumpulkan derma atau sumbangan seangkat-angkat hati dalam bentuk wang ringgit daripada rakyat dan penduduk di Negara Darussalam bagi membantu meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa kebakaran Kampong Pengiran Bendahara Lama.


PENYAMPAIAN SIJIL BENGKEL PENGUKUHAN KEPIMPINAN PERINGKAT AKAR UMBI

​Bengkel yang diadakan selama dua (2) hari ini adalah merupakan usaha dan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama pelbagai agensi Kerajaan yang bertujuan bukan saja untuk meningkatkan pengetahuan mengenai peranan dan tugas-tugas selaku pemimpin di peringkat akar umbi, malahan juga untuk memberi peluang kepada para peserta bengkel untuk berinteraksi sesama mereka kerana para peserta bengkel dihimpunkan dari ke empat-empat daerah, maka sudah setentunya memberikan ruang dan peluang untuk bertukar-tukar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang boleh digunakan untuk membuat perancangan dan perlaksanaan apa-apa jua aktiviti yang akan diungkayahkan di masa hadapan.

WhatsApp Image 2020-01-12 at 3.35.29 PM (2).png

  
  
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

OneBiz.jpg
Outlook Logo.png
Iklan Tawaran Pelita Brunei 1.jpg

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg