Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/04.JPG/Slider_images/05.JPG/Slider_images/01.JPG/Slider_images/02.JPG/Slider_images/03.JPG

Perintah Establismen Kecantikan dan Kesihatan (2016)
Klik sini untuk mengetahui keterangan lanjut mengenai ​Syarat dan Peraturan Mengendalikan Establismen Kecantikan dan Kesihatan​​​​.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Hadiri ‘Persidangan Menteri-Menteri Asia Mengenai Pengurangan Risiko Bencana (AMCDRR)’ Di New Delhi, India

​New Delhi, India, 4 November 2016 - Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri telah menghadiri Persidangan Menteri-Menteri Asia mengenai Pengurangan Risiko Bencana (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction – AMCDRR) di New Delhi, India yang berlangsung di New Delhi, India pada 3 hingga 5 November 2016. 


Riadah Berbasikal Sempena Sambutan Memperingati Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Ke-46 Dan Sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-11 Tahun 1438H/2016M

Bandar Seri Begawan. Ahad, 30hb Oktober - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli menyertai Riadah Berbasikal Sempena Sambutan Memperingati Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Ke-46 Dan Sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-11 Tahun 1438/2016 pada pagi 30 Oktober 2016. 

Riadah Berbasikal 2016.jpg

Majlis 46 Kali Khatam Al-Quran Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-46 Bagi Tahun 2016 Dan Sambutan Awal Tahun 1438 Hijrah

BANDAR SERI BEGAWAN 04 Oktober - Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong hadir selaku Tetamu Kehormat di Majlis 46 Kali Khatam Al-Quran Sempena Sambutan Memperingati  Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-46 bagi Tahun 2016 dan Sambutan Awal Tahun 1438 Hijrah Bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. Majlis ini telah diungkayahkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Majlis 46 Kali Khatam Al-Quran.JPG

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam